Финансиране

Подпомагане развитието на водородните технологии на Балканите.

- възможности -

Внедряване

Насърчaване използването на зелен водород за енергийна независимост.
- интегриране -

Таргетиране

Приложение във всички необходими процеси в публичния и частния енергиен сектор.
- решения -

Иновации

Развитие на иновациите и технологиите в областта на Зелената енергия.
- програми -

H2 – ключов фактор за ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

_

Зеленият водород набира все по-голям интерес от политическа и бизнес гледна точка, поради неговия бъдещ потенциал, който би допринесъл за създаването на автономна кръгова икономика.

Изграждането на необходимата инфраструктура за ВЕИ ще увеличи производството на зелен водород и възможността да бъде доставен до различните сфери на потребление.

Диверсифицирането на възобновяемите енергийни източници в Европа, гарантира енергийна сигурност, чрез солидарност и сътрудничество между държавите от ЕС, които биха довели до:

  • Икономически растеж
  • Инвестиции и пазари
  • Създаване на работни места
  • Технологичен преход

Климатични промени

Намаляне на CO2 емисии. 

Енергетика

Енергонезависимост.

Земеделие

Натурално био производство.

Производство

Екологична индустрия.

Околна среда

Биологичното разнообразие.

Транспорт

Трансевропейски мрежи.

Регионално развитие

Благоустройство.

Наука

Изследвания и иновации.

Устойчива система за мобилност и нулеви CO2 емисии

_

Внедряване на употребата от зелен водород в автомобилния и транспортния сектор ще помогне за справяне с проблема от увеличаването на CO2 емисии в атмосферата и замърсяването на въздуха. 

Транспортния сектор е ключов фактор заложен в Зелената сделка на ЕС за превръщане на Европа в континент с нулеви нетни емисии.

Преминаването към водородни горивни клетки и електрически автомобили би довело до дигитализиране на автомобилния сектор, индустрия и транспортна мрежа.

Asset 1

ВРЕМЕВА РАМКА

Цели на Европейската Зелена Сделка

_
2024

Приемане на Европейския законодателен акт за климата.

2025

Намаляване цената на производството на зелен водород с 50%.

2030

Намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с 1990 г.

2050

Неутрален по отношение на климата Европейски Съюз.

ЕФЕКТИВНОСТ & УСТОЙЧИВОСТ

СТРАТЕГИЯ

_

П О Н И Ж А В А Н Е

Енергийно ефективните технологии могат да смекчат количеството въглерод, постъпващ в атмосферата, докато невъглеродните източници и ядрената енергия също оказват влияние.

П Р Е У П О Т Р Е Б А

Улавянето на въглерод чрез иновативни технологии, позволява създаване на полезни продукти или да се инжектира обратно в резервоарите за нефт и газ, за ​​да се увеличи производителността.

Р Е Ц И К Л И Р А Н Е

Трансформирането на CO₂ емисии и други парникови газове в нови химични елементи с цел производство на тор, цимент, метанол, биогориво или в друг вид синтетична енергия за повишаване на КПД.

О Т С Т Р А Н Я В А Н Е

Отстраняването на въглерод от атмосферата може да бъде инженерно или директно, в зависимост от технологията. Също и по естествен път, чрез въглеродни “мивки”, като мангровите гори.

БАЛКАНСКИ ВОДОРОДЕН КЛЪСТЕР

ПАРТНЬОРИ & ЧЛЕНОВЕ

_