ВЕЦ централи

Хидроенергетика

_

Водноелектрическите централи използват вода като източник на енергия за завъртане на витло, подобно на турбина, което след това завърта метален вал в електрически генератор, а задвижващата единица произвежда електричество.

Производството на водноелектрическа енергия е до голяма степен свободно от няколко основни класа въздействия върху околната среда, свързани с невъзобновяеми енергийни източници. За разлика от електроцентралите, работещи с изкопаеми горива, производството на водноелектрическа енергия не отделя токсични замърсители.

  • ПредимстваИнтегрирано използване на водата
  • Екологични ползиЛипса на отделяне на вредни емисии
  • НезависимостЦената на ел. енергия не зависи от международната цена на горивата
  • ВодохранилищаИзползват за напояване и водоснабдяване