Финансиране

Финансиране

_

„Балкански Водореден Клъстер“ дава възможност на своите членове да се възползват от най-подходящия за тях метод за финансиране. Възможностите, за които оказаваме съдействие са:

= Чрез договор с гарантиран резултат – *ЕСКО договор за членове на „Балкански Водореден Клъстер“;

= Чрез **лизинг с преференциални условия за членове на „Балкански Водореден Клъстер“;

= Чрез ***кредитен продукт с преференциални условия за членове на „Балкански Водореден Клъстер“.

*ЕСКО

Думата идва от английското словосъчетание ESCOs (Energy Service Companies). Това са договори с гарантиран резултат. ЕСКО договорите имат за свой предмет на дейност  осъществяването на мерки за повишаване на енергийната ефективност, при което инвестициите и възнаграждението на изпълнителя се изплащат въз основа реализираните икономии на енергия. Като цел на тези мерки, закон за енергийна ефективност, посочва осигуряването на нормативно необходимия клас на енергопотребление за дадена сграда. Средствата, вложени в такива мерки, имат дълъг период на възвращаемост – дори и повече от 10 години. Възложител по ЕСКО договор може да бъде краен потребител на енергия, а изпълнител – лице – търговец по смисъла на Търговския закон.  Предмет на ЕСКО договора са сгради, оборудване и енергийни системи,включитело улично осветелние. Условие за сключване на ЕСКО договор е изготвен енергиен доклад, в който да са изчислени енергийнитеразходи и да са предвидени адекватните мерки за постигането на заложени спестявания.

**Финансов лизинг

Лизингът е договор за временно ползване на даден актив срещу заплащане на възнаграждение (лизингови вноски). Той е подходящ за закупуване на оборудване и е дългосрочен. Лизингополучателят плаща първоначална вноска, а остатъкът от цената, плюс лихва за разсроченото плащане, изплаща на месечни лизингови вноски. Така в края на срока се постига пълно изплащане на цялата стойност на актива. След плащането на последната вноска, собствеността се прехвърля на лизингополучателя. До тогава лизингодателят е собственик на актива и при неплащане може да си върне вещта (която служи като обезпечение).

***Кредитен продукт

Според нуждите и спецификата на дейност на заинтересованите лица, имаме възможност да окажем съдействие за предоставяне на набор от различни кредитни продукти – овърдрафт, оборотен кредит и кредит за закупуване на оборудване.